Project Description

کشت پنجره ای ساده

ویژگیهای سیستم کشت پنجره ای:

oاشغال کمترین فضا و استفاده از فضاهای بدون استفاده در محیط کار و زندگی،

oقابلیت استفاده از نور طبیعی،

oطراحی سیستمی قابل توسعه (ماژولار) برای فضاهای متفاوت،

oآبیاری به روش قطره ای،

oاستفاده از روش هیدروپونیک.