Project Description

کشت پنجره ای تزئین شده

کشت پنجره ای تزئین شده، در واقع توسعه یاقته کشت پنجره ای ساده با هدف زیبا سازی، است. از آنجا که این سیستم در محیط خانگی استفاده می شود باید به زیبایی آن توجه خاص شود. د

ویژگیهای مهم این سیستم:

  • اشغال کمترین فضا و استفاده از فضاهای بدون استفاده در محیط کار و زندگی،
  • قابلیت استفاده از نور طبیعی،
  • طراحی زیبا با استفاده از مواد طبیعی،
  • طراحی سیستمی قابل توسعه (ماژولار) برای فضاهای متفاوت،
  • آبیاری به روش قطره ای،
  • استفاده از روش هیدروپونیک.