Project Description

برج سبز

برج سبز یکی از روشهای متداول در کشت گیاهان به روش ایروپونیک است. این سیستم در باغ ها و گلخانه های وسیع جهت کشت صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد،

ویژگیهای مهم:

  • استفاده از روش آیروپونیک،
  • سادگی و ارزانی،
  • استفاده از فضای کم و قابل استفاده در محلهای مختلف،
  • قابلیت کشت سبزیجات و صیفیجات.